Projectes Executius i Legalitzacions

Instal·lacions mecàniques

 • Climatització, calefacció i ventilació.
 • Subministrament d’aigua freda i aigua calenta sanitària (producció, tractament, distribució).
 • Sanejament vertical i horitzontal aprofitament de les aigües grises i pluvials i tractament necessari abans de l'abocament.
 • Aire comprimit.
 • Gas.


Instal·lacions elèctriques

 • Instal·lacions elèctriques de baixa tensió i subministrament de socors.
 • Il·luminació i estudis lumínics.
 • Parallamps i xarxa de terres.
 • Instal·lacions de detecció contra incendis.
 • Instal·lacions de comunicació (telefonia, megafonia, TV/FM, xarxa de veu i dades i antintrusió).


Projectes i obres

 • Realització de projectes d'obres menors i majors.
 • Càlcul d'estructures.
 • Direcció i gestió d'obres.


Protecció contra incendis

 • Càlcul de xarxes d'abastament d’aigua, dipòsits, boques incendis equipades, columna hidrant.
 • Càlcul de ruixadors (segons UNE i NFPA).
 • Sistemes de detecció i alarma contra incendis.
 • Evacuació de fums.


Energies renovables

 • Solar tèrmica: Aigua calenta sanitària ACS (obligatorietat per CTE), calefacció per terra radiant o convencional, climatització de piscines.
 • Projectes d'aprofitament d'energia solar per la producció d'energia elèctrica (sistemes fotovoltaics aïllats o conectats a xarxa).


Projectes d'urbanisme

 • Càlcul i disseny de xarxes de clavegueram i edició dels perfils longitudinals.
 • Disseny i dimensionament de xarxes de subministrament d’aigua i reg.
 • Enllumenat viari.
Terra radiant Tuberies i conductes Energia Solar
Contacte
C/ Pereda 8, 08930
Sant Adrià de Besòs.
(Barcelona)
Telf. 93 000 13 17
Fax. 93 381 23 25
Mòbil 672 699 627
enginyeria@enve.es
www.enve.es


Idioma